Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира целево от държавния бюджет със средства, отпуснати с ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1,ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2014г. за финансиране на одобрени проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите”. СМР следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническа спецификация на Възложителя, Техническия проект за обекта и всички действащите технически правила и норми за съответните видове СМР, предмет на настоящата поръчка. Обекти, предмет на строителство по проекта: - Реконструкция на закрита спортна база - Физкултурен салон със съблекални и класни стаи – външен ремонт на фасади/саниране/, изграждане на нови трибуни към физкултурен салон , вътрешен ремонт на съблекални със санитарни възли и реконструкция на една класна стая - Покрит плувен басейн – пристройка – нов строеж като пристройка към съществуваща закрита спортна база - Благоустрояване и затревяване на околно пространство - Реконструкция на открита спортна база - Комбинирано спортно игрище за хокей на трева , хандбал и футбол на малки вратички - реконструкция - Писта за бягане - нова - Съоръжение за дълъг скок - ново - Съоръжение за висок скок - ново - Открити трибуни – реконструкция и нови - Благоустрояване и затревяване на околно пространство
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/06/2014 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   605385   Решение         27.05.2014 27.05.2014
2   605386   Обявление за обществена поръчка         27.05.2014 27.05.2014
3   618918   Информация за сключен договор         12.08.2014 12.08.2014
4   703310   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 18.12.2015