Информация за преписката

Възложител: Община Борово
Номер: 00396-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Обектът на поръчката е стротелство с предмет: „Извършване на строителни работи по технически инвестиционни технически проекти на община борово по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обособена позиция №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; Обособена позиция №3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Обособена позиция №4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт. Обектите са одобрени за финансиране в Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" за 2014г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   602005   Решение         30.04.2014 30.04.2014
2   602009   Обявление за обществена поръчка         30.04.2014 30.04.2014
3   619606   Информация за сключен договор         18.08.2014 18.08.2014
4   642465   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2015 14.01.2015