Информация за преписката

Възложител: "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София
Номер: 01123-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/procedura.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” при следните обособени позиции: обособена позиция № 1: „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ”; обособена позиция № 2: „ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ”; обособена позиция № 3: „ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА”. „Проучване и добив на нефт и газ” АД предприема широкообхватна стратегия за повишаване на стандарта на живот на работещите в дружеството чрез подобряване качеството на работната среда и постепенно привеждане на условията на труд в дружеството в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Като част от практическото осъществяване на тази стратегия, дружеството създаде съответната организация за участие в процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-01-01008 от 25.06.2013 г., с основните дейности: 1./ Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда. 2./ Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и експлоатационни сондажни обекти. 3./ Доставка на газанализаторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   594138   Решение         24.03.2014 24.03.2014
2   594144   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         24.03.2014 24.03.2014
3   596745   Решение         01.04.2014 01.04.2014
4   610107   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         23.06.2014 23.06.2014
5   612685   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.06.2014 01.07.2014
6   612691   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.06.2014 01.07.2014
7   612702   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.06.2014 01.07.2014