Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград
Номер: 00757-2014-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”, включваща 217 броя апарати по десет обособени позиции, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   593389   Решение         20.03.2014 20.03.2014
2   593393   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.03.2014 20.03.2014
3   608432   Решение         13.06.2014 13.06.2014
4   616677   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.07.2014 25.07.2014
5   746963   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.08.2016 30.08.2016
6   746966   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.08.2016 30.08.2016
7   748667   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.09.2016 13.09.2016
8   753567   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016
9   753569   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016
10   753572   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016
11   753575   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016
12   753576   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016