Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас
Номер: 00207-2014-0012
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. 1.Следгаранционното сервизно обслужване обхваща: 1.1. Техническо обслужване, следва да обхваща в пълен обем и периодичност изискванията на производителя и стандартите за съответната марка автомобилна техника. Техническото обслужване следва да включва смяна на филтри и масла, и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране. В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобилната техника, Изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобилната техника в състояние годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания. 1.2.Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.При необходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности, Възложителят възлага същите с писмена заявка по телефон, факс или ел. поща . 1.3 Периодични технически прегледи обхващат диагностика на основни възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движение на автомобилите.Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца. Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител и скоростна кутия и електроинсталацията и др. без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца. 2.Изпълнителят е длъжен да влага само нови, неупотребявани и оригинални резервни части. 3.Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите в 30 дневен срок след сключване на договор. Изпълнителят след извършване на първоначалния преглед документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. 4.Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. 5.В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя. 6.При необходимост изпълнителят е длъжен да осигури за негова сметка транспортирането на авариралия автомобил до съответния сервизен център.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/04/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   587408   Обявление за обществена поръчка         24.02.2014 24.02.2014
2   587409   Решение         24.02.2014 24.02.2014
3   608951   Информация за сключен договор         17.06.2014 17.06.2014
4   673012   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.06.2015 23.06.2015