Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на ферихлорид течен технически предназначен за утаяване на фосфати при пречистване на отпадъчни води от ПСОВ – Стара Загора. Същият трябва да е подходящ за използване със съществуващото оборудване – механична диафгармена дозираща помпа “МС 421 РР”. Препаратът да бъде доставен в цистерни до ПСОВ – Стара Загора в срок до 5 /пет/ работни дни след подаване на писмена заявка от Възложителя. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко ПСОВ Стара Загора, като количествата ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс. Доставчикът се задължава да доставя всяка партида с партден анализен сертификат за качество, който съдържа информация за: - наименование и произход на продукта, - количество, - номер на партидата, - дата на производство, - срок на годност, - резултати от физико-химичния анализ на продукта (партидата), - допустими норми. Всяка доставка следва да е придружена и с информационен лист за безопасност на продукта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/03/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   585318   Решение         12.02.2014 г.  12.02.2014 г. 
2   585320   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         12.02.2014 г.  12.02.2014 г. 
3   601058   Решение         28.04.2014 г.  28.04.2014 г.