Информация за преписката

Възложител: Институт за космически изследвания и технологии - БАН /старо наименование - Институт за космически и слънчеземни изследвания /ИКСИ/ към БАН/
Номер: 02319-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.space.bas.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК). ПИК се състои се от два основни компонента: Въздушен компонент на ПИК и Полеви компонент на ПИК. Въздушният компонент на ПИК включва: Летателен апарат и Преносим таблет за навигация и планиране на заснемането. Полевият компонент на ПИК включва: Модул за спектрометрични измервания на параметри на околната среда; Модул за биофизични измервания; Модул за високоточни измервания за определяне на местоположението – включва 2 бр. ГНСС системи. Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД). ЛОАД се състои от три основни компонента: Лаборатория за биотехнологични изследвания (ЛБТИ); Лабораторно оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места; Лаборатория за спектрометрични изследвания (ЛСИ). ЛБТИ включва: Система за изследване на растенията и получаване на информация за физиологичните им параметри и Аналитична система за биохимични анализи. Лабораторното оборудване за дигитална фотограметрия и дистанционни методи за 5 работни места се състои от: Работна станция за първична обработка на аерокосмическа и наземна информация; Работна станция за вторична обработка на данни, в това число анализ, проектиране, картографиране и печат. ЛСИ се състои от: Лабораторно оборудване за физико-химични изследвания; Многоканални лабораторни спектрометрични системи; Комплект лабораторна измервателна апаратура от висок клас. Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО). ЛПОКО се състои от два основни компонента: Тренажор за оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) и надстройка, и Развойна система за аерозаснемане
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   582499   Решение         28.01.2014 28.01.2014
2   582501   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.01.2014 28.01.2014
3   587466   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         24.02.2014 24.02.2014
4   614877   Решение     10.07.2014 10.07.2014
5   623630   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       15.09.2014 15.09.2014
6   647426   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.02.2015 09.02.2015
7   647437   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.02.2015 09.02.2015
8   666189   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.05.2015 12.05.2015