Информация за преписката

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Номер: 00042-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=503
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят следва да извърши всички произтичащи действия при прегледа и одобрението на предоставения от Възложителя пакет от документи. Конкретните действията са както следва: А. Верификация на разходите докладвани в искания за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по тях. Процесът на верификация се осъществява съгласно приложната нормативна база, посочена в раздел VІ на настоящата спецификация и включва следните основни дейности: 1. Проверка за наличие на предварителен контрол осъщесвен от УО при избора на бенефициента на изпълнителите на отделните дейности по проекта спрямо изискванията на приложимите нормативни актове в тази сфера; 2. Проверка за наличие на съответствие доколко разходите по проекта са допустими съгласно изискванията на приложимите регламенти на ЕС, ПМС № 62/2007, детайлните правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт”, както и съгласно други актове, определящи допустимостта на разходите.; 3. Проверка дали всички документи, на база на които е отчетен съответният разход, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за този разход. Проверка дали включените в Искането за плащане разходи са регистрирани и отчетени в счетоводната система на бенефициента.; 4. Проверка дали бенефициентът е документирал надлежно изпълнението на дейностите по проекта и документите са класирани, систематизирани и се съхраняват в съответствие с правилата на Оперативна програма „Транспорт”.; 5. Извършване на контролна проверка на включените в пакета отчетни документи по проекта (финансов отчет; месечен, шестмесечен и годишен доклад за напредъка и окончателен доклад), попадащи в отчетния период на искането за плащане и попълване на съответните контролни листове.; 6. Изпълнителят извършва проверките на място по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по тях. За всеки проект с продължителност по-голяма от 12 месеца се извършва минимум една проверка на място годишно. За проекти, които са с продължителност по-малка от 12 месеца се извършва минимум една проверка на място по време на изпълнението на проекта или след приключване на дейностите по него, но преди одобрението на окончателното искане за плащане. 7.Извършване на 100 % документална проверка на цялата документация, свързана с извършените разходи; 8. Изготвяне на доклад от извършена верификация за всеки разгледан и одобрен пакет от документи, в който се посочват разходите, които се признават и верифицират, както и разходите, които не могат да бъдат верифицирани. За разходите, които не могат да бъдат верифицирани се изготвя мотивирано становище до УО, което става част от съответния доклад за верификация. Б. Извършване на преглед и одобрение на авансови плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент. Индикативният минимален обем на разгледани искания за плащания е по 20 (двадесет) броя годишно. Съгласно процедурния наръчник на УО искания за плащания по проект могат да бъдат подавани не по-често от един път месечно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/02/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   581593   Решение         22.01.2014 22.01.2014
2   581595   Обявление за обществена поръчка         22.01.2014 22.01.2014
3   619056   Информация за сключен договор         12.08.2014 13.08.2014
4   707553   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.01.2016 14.01.2016