Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: предоставяне на финансови услуги/продукти: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции, при спазване на изискванията и ограниченията по чл. 13б от ПРПДТДДУК, по следните обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/01/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   573772   Решение         06.12.2013 06.12.2013
2   573773   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.12.2013 06.12.2013
3   576459   Решение     20.12.2013 20.12.2013
4   584013   Решение         04.02.2014 04.02.2014
5   590764   Решение         10.03.2014 10.03.2014
6   592385   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.03.2014 17.03.2014
7   593018   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.03.2014 19.03.2014
8   595750   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.03.2014 28.03.2014
9   782326   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2017 07.04.2017
10   782328   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2017 07.04.2017
11   782329   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2017 07.04.2017