Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2013-0138
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е "Провеждане на 6 специализирани курса за обучение на ИТ специалисти от дирекция "Информационни системи и моделиране на бизнес процеси" в Националната агенция за приходите за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения" в изпълнение на дейност 2, поддейности от 2 до 7 на проект "Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения", осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Темите на специализираните курсове са насочени, както следва: 1. Обучения за придобиване и допълване на знания и умения при разработване и актуализиране на софтуерни продукти на Oracle, ползвани в НАП, на теми: Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I; Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II; Oracle BI Publisher 11g R1 Fundamentals; Oracle BI 11g R1 - Build Repositories; Oracle Data Modeling and Relational Database Design; 2. Обучение за придобиване и допълване на знания и умения за управление и администриране на сървър на приложения за поддържане на налични и работоспособни софтуерни продукти на НАП, на тема: Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials. Подробно описание на предмет на поръчката, броя на предвидените за участие служители на НАП, продължителността на обученията и изискванията към изпълнението, са дадени в Пълно описание на предмета на обществената поръчка и изисквания към изпълнението - неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2013 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   563913   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.10.2013 г.  10.10.2013 г. 
2   563915   Решение         10.10.2013 г.  10.10.2013 г. 
3   579697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2014 г.  14.01.2014 г. 
4   615152   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.07.2014 г.  14.07.2014 г.