Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432
Процедура: Открита процедура
Описание: Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, в изпълнение на договор № 08/322/00891 от 20.11.2012г., финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставянето на услуга" по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”. Строителният надзор ще носи отговорност за законосъобразно започване на строежите; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителствата, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл.169 ал.1 и ал.2 от ЗУТ; следи строежите да се изпълнява, съгласно чл.169 ал.3 от ЗУТ, в съответствие с изискванията на нормативните актове; следи за спазване на изискванията за безопасност на труда, съгласно ПОИС, когато има такъв; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежите; контролира, съгласно чл.169а ал.1 от ЗУТ, в строежите да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие упражняването на строителния надзор; правилно изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР); годност на строежите за въвеждане в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   557454   Решение         28.08.2013 28.08.2013
2   557457   Обявление за обществена поръчка         28.08.2013 28.08.2013
3   578728   Информация за сключен договор         09.01.2014 09.01.2014
4   637299   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.12.2014 10.12.2014