Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0019
Адрес на профила на купувача: http://balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „ доставки”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване“ Договорът за изпълнение на проекта между Община Балчик и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен на 19.07.2012-г. с № BG161РО001/3.1-03/2010/005, съобразно който Община Балчик е Бенефициент по проекта. Проектно предложение „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик” За обект „Мелницата „ ще бъде закупено следното оборудване: 1. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 340/60/116 – 1 брой 2. Рецепционен плот - Фурнировани плоскости (50 мм) и стъкло (10 мм), модул 385/60/116 – 1 брой 3. Прожекционен екран - 480/300 см – 3 броя 4. Мултимедиен проектор - DLP, мин 2100 ANSI лумена, wi fi, LAN – 3 броя 5. Многофункционална преградна модулна конструкция за изграждане на изложбени пространства, сцени и др. и преграждане на зали За обект "Текето" ще бъде доставено следното оборудване: 1.Офис стол – 2, 2. Основно бюро право – 2, 3. Контейнер 3 чекмеджета с ключ – 2, 4. Етажерка открита – 4, 5. Етажерка с врати – 2, 6. Закачалка – 1, 7. Сейф – 1, 8. Компютър – 2, 9. Монитор – 2, 10. Принтер – 1, 11. Стелаж 1500х750х300 – 4, 12. Стелаж 1850х900х400 – 6, 13. Посетителски стол – 42, 14. Подвижен модул сцена – 18, 15. Миндер 300х42х45 – 8бр. За анимацията на трите обекта ще бъде закупена интерпратативна техника за вербално представяне на туристическите атракции – 100 броя. Ще бъде изготвен софтуеър и интерпретативни програми за вербално представяне на туристическите атракции на 5 езика - Изготвяне на софтуеър за интерпретативна техника за самостоятелно анимиране на атракциите, подготовка на интерпретативна програма за атракциите, Продължителност на интерпретативната програма 1 час, говор и местна музика, на български, английски, руски, немски и румънски
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   555100   Решение         13.08.2013 13.08.2013
2   555104   Обявление за обществена поръчка         13.08.2013 13.08.2013
3   559135   Решение         10.09.2013 10.09.2013
4   559798   Решение         13.09.2013 13.09.2013