Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2013-0015
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: 1.1. Предметът на настоящата поръчка е избор на Изпълнител, който да предоставя УСЛУГИ ПО ОХРАНА, наричана за краткост „УСЛУГИ“, които включват: невъоръжена или въоръжена /при необходимост/ охрана на територията, сградния фонд и имуществото на Национална спортна академия "Васил Левски" (НСА), както и всякаква друга такава по смисъла на чл.5 и сл. от закона за частната охранителна дейност, включително охрана на мероприятия, физическа защита от противоправни посегателства, включваща и осигуряването на пропускателен режим в обектите посочени от възложителя, използването на технически средства (СОТ, паник бутони, видеонаблюдение, периметрова охрана и други) за охрана, автопатрули, проверка на сигнали и други. 1.2 Срокът на договор за охрана е до 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата на извеждане в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски”. И други подробно описани в Документацията за участие, която може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   552523   Решение         26.07.2013 26.07.2013
2   552552   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.07.2013 26.07.2013
3   590183   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.03.2014 06.03.2014
4   840350   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.04.2018 02.04.2018