Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения, монтиране на обзавеждане и други” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е "Доставка и монтаж на техническо оборудване и обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик във връзка с изпълнението на проект „РибАрт фест Балчик”, с две обособени позиции: обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на техническо оборудване за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик”; обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик". Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка е част от дейностите предвидени за изпълнение по Договор за предоствяне на безвъзмездна финансова помощ № 201 от 03.07.2013 г., в изпълнение на проект № SH-K-B/2-2.2-008, „РибАрт фест Балчик”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 Република България, приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”, мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2 “Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   552350   Решение         26.07.2013 26.07.2013
2   552351   Обявление за обществена поръчка         26.07.2013 26.07.2013
3   553844   Решение         05.08.2013 05.08.2013
4   583718   Информация за сключен договор         03.02.2014 03.02.2014
5   619732   Информация за сключен договор         18.08.2014 18.08.2014