Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнението на СМР по реализиране на проект на община Крушари: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари” в общ обем съгласно Инвестиционните проекти-фаза “работни” за обектите и одобрените от ДФ”Земеделие” Количествени сметки по проекта за обекти както следва: • Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари Изпълнението на поръчката включва мерки за ремонт и енергийна ефективност свързани с конструктивни, хидроизолационни и топлотехнически работи, обособяване на нови помещения, ремонт или изграждане на вътрешни инсталации, довършителни работи и интериорни решения за залите на читалищата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/08/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   551611   Решение         22.07.2013 22.07.2013
2   551616   Обявление за обществена поръчка         22.07.2013 22.07.2013
3   576716   Информация за сключен договор         21.12.2013 21.12.2013
4   652553   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.03.2015 06.03.2015
5   652554   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.03.2015 06.03.2015
6   652556   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.03.2015 06.03.2015