Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2013-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва: Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина. Избраният изпълнител предоставя за пътуванията най-малко две ценови оферти за съответната дестинация в зависимост от конкретната заявка на възложителя, който си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка. При заявка за хотелска резервация, избраният изпълнител предоставя ценова оферта в зависимост от заявката на възложителя, който запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й в случай, че предложението за хотелско настаняване не е подходящо по негова преценка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/08/2013 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   550987   Решение         17.07.2013 17.07.2013
2   550991   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     17.07.2013 17.07.2013
3   559383   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.09.2013 11.09.2013
4   815254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2017 15.11.2017