Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432
Процедура: Открита процедура
Описание: Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, в изпълнение на договор за отпусакне на финансова помощ с рег. № 08/321/01117 от 03.10.12012 г., сключен между Община Крушари и Държавен фонд „Земеделие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европеския земеделски фонд за развитие на селските райони“ (ЕЗФРСР). Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари". Строителният надзор ще носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на обектите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и нормативните изисквания (ЗУТ), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството, годността на обектите за въвеждане в експлоатация, оценката за достъпност на обектите от лица с увреждания. Дейностите по надзор ще се провеждат през цялото време на изпълнение на обекта, включително до въвеждането му в експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   550659   Решение         16.07.2013 16.07.2013
2   550667   Обявление за обществена поръчка         16.07.2013 16.07.2013
3   565784   Информация за сключен договор         21.10.2013 21.10.2013
4   608419   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.06.2014 13.06.2014