Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013 в изпълнение на проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на оборудване за операционна зала”. Описание: След проведена открита процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки. Инвестицията по проекта предвижда доставка на специализирано медицинско оборудване в рехабилитирани помещения на болничния комплекс на МБАЛ Балчик. Това оборудване е надлежно одобрено от Министерство на здравеопазването.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   550223   Решение         12.07.2013 12.07.2013
2   550225   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     12.07.2013 12.07.2013
3   565530   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.10.2013 18.10.2013