Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик ”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство”, включително изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“”. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции: • Обособена позиция 1: „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“; • Обособена позиция 2: „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата““; • Обособена позиция № 3 „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   549568   Решение         09.07.2013 09.07.2013
2   549570   Обявление за обществена поръчка         09.07.2013 09.07.2013
3   554681   Решение         09.08.2013 09.08.2013
4   576270   Информация за сключен договор         20.12.2013 20.12.2013
5   617707   Информация за сключен договор         01.08.2014 01.08.2014
6   636015   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.12.2014 04.12.2014
7   639072   Информация за сключен договор         19.12.2014 19.12.2014