Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград
Номер: 00757-2013-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-razgrad.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки, по 34 самостоятелни обособени позиции, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2013 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   548448   Решение         02.07.2013 02.07.2013
2   548450   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.07.2013 02.07.2013
3   562279   Решение         01.10.2013 01.10.2013
4   566910   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.10.2013 28.10.2013
5   567762   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.11.2013 01.11.2013
6   679937   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         30.07.2015 30.07.2015
7   682690   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.08.2015 14.08.2015
8   691207   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.10.2015 07.10.2015
9   691209   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.10.2015 07.10.2015
10   691211   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.10.2015 07.10.2015
11   701987   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.12.2015 11.12.2015
12   731911   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.04.2016 28.04.2016