Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2013-0036
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=303
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на канцеларски материали за рекламни пакети в изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност на изпълнявани и предстоящи за изпълнение договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет". Детайлно описание на предмета на поръчката е дадено в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2013 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   542610   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     23.05.2013 23.05.2013
2   542612   Решение         23.05.2013 23.05.2013
3   557067   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.08.2013 26.08.2013
4   616517   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.07.2014 24.07.2014