Информация за преписката

Възложител: Община Крушари, област Добрич
Номер: 00613-2013-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на Обособена позиция 1: Път 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари - с.Северци Началото на пътя е при км 0+000 – край село Крушари . Краят на участъка е при км 4+396 – начало с.Северци. Изготвянето на проекта се базира на изходна информация от обследване на пътя в посочения участък. Трасето на участъка е хомогенно, с добре развити елементи в ситуация, надлъжен и напречен профил. Характерът на терена е равнинен. Габарит - пътно платно 2 х 2,90 м. банкети 2 х 1,25 м. Отводняването е решено с плитки необлицовани окопи за надлъжно провеждане на водите, липсват водостоци за напречното им провеждане. Напречното отвеждане на водите е решето с водосток L-1 м. на км. 0+830 и мост плоча L-6м. на км1+135. Поради затлачване с пръст и самозалесяване отводнителната система не функционира добре. Банкетите са в добро състояние и с необходимата ширина. Участъкът не минава през населени места. Хоризонталната маркировка в участъка е изтрита, а вертикалната сигнализация е непълна. Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. След извършен обстоен оглед оценката за състоянието на настилката е “добро”. В участъка не се наблюдават сериозни деформации на настилката и не е необходим локален ремонт в участъка. Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на Обособена позиция 2: Път DOB 1108(21327) "Лозенец- разклон Северци" Началото на пътя е при км 0+000 – край село Лозенец . Краят на участъка е при км 4+092 – „Т” образно кръстовище с път DOB 2176 "Крушари - Северци". Изготвянето на проекта се базира на изходна информация от обследване на пътя в посочения участък. Трасето на участъка е хомогенно, с добре развити елементи в ситуация, надлъжен и напречен профил. Характерът на терена е равнинен. Габарит - пътно платно 2 х 2,80 /3,00/ м банкети 2 х 1,25 м Отводняването е решено с плитки необлицовани окопи за надлъжно провеждане на водите, липсват водостоци за напречното им провеждане. Поради затлачване с пръст и самозалесяване отводнителната система не функционира добре. Банкетите са в добро състояние и с необходимата ширина. Участъкът не минава през населени места. Хоризонталната маркировка в участъка е изтрита, а вертикалната сигнализация е непълна. Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. След извършен обстоен оглед оценката за състоянието на настилката е “добро”. В участъка не се наблюдават сериозни деформации на настилката и не е необходим локален ремонт в участъка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/06/2013 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   541086   Решение         15.05.2013 15.05.2013
2   541093   Обявление за обществена поръчка         15.05.2013 15.05.2013
3   550918   Решение         17.07.2013 17.07.2013

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.