Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на изпълнител на комплекс от дейности по проект „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на Функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик; Обособена позиция № 3 – Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   535108   Решение         04.04.2013 04.04.2013
2   535109   Обявление за обществена поръчка         04.04.2013 04.04.2013
3   552056   Информация за сключен договор         24.07.2013 24.07.2013