Информация за преписката

Възложител: Община Вълчи дол
Номер: 00160-2013-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.valchidol-bg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката е изпълнението на „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, който се изпълнява по Мярка 322 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 03/322/00633 от 28.06.2011г. между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие” - РА. Реализирането на проекта се финансира със средства от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, като основен източник на финансиране в размер на 80 % от стойността на проекта е Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Националното финансиране на проекта е в размер на 20 % от стойността на проекта. Проектът предвижда рехабилитация на рехабилитация на улична мрежа, както и на обществени зелени площи в гр. Вълчи дол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/04/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   526276   Решение         27.02.2013 27.02.2013
2   526280   Обявление за обществена поръчка         27.02.2013 27.02.2013
3   530654   Решение         20.03.2013 20.03.2013