Информация за преписката

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Номер: 00044-2013-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителство на обект „АМ „Струма”, ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“ Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка с проектиране и строителство на горепосочения обект и включва дейностите по: а. изпълнение функциите на „Инженер“ предвидени в Общите условия на Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК (Превод от английски език от Николай В. Атанасов на първото издание на ФИДИК от 1999 г. (ISBN 2-88432-023-7, Жълтата книга на ФИДИК), изменени за целите на конкретния обект - „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ със Специфичните условия на Договора проектиране и строителство. б. Изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки от Техническия проект, изготвяни от Изпълнителя и представянето му на Възложителя в срок до 5 /пет/ дни от получаване на копие от съответните проектни разработки от Изпълнителя. в. Изготвяне на месечни доклади за напредъка на проектирането за отчитане хода на изпълнение на Договора за проектиране и строителство. г.Функциите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; д.Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове; е. Изготвяне на оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). ж. Изготвяне на комплексен доклад за техническия проект - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите Законови разпоредби; з. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; и.Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; й. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. к. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително-монтажни работи; л. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; м. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; н. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. о.Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. п. Изпълнение на всички останали задължения на КОНСУЛТАНТА (ИНЖЕНЕРА), предвидени в Законовите разпоредби;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   519513   Решение         21.01.2013 22.01.2013
2   519514   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.01.2013 22.01.2013
3   522064   Решение     04.02.2013 05.02.2013
4   532180   Решение     26.03.2013 26.03.2013
5   542152   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.05.2013 21.05.2013
6   711198   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.02.2016 01.02.2016