Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас
Номер: 00207-2012-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Следгаранционното сервизно обслужване обхваща техническо обслужване,което включва смяна на филтри и масла, извършване на периодична проверка и оглед на системите възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, извършване на текущи ремонти и периодични технически прегледи.Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите обхваща: проверка на изпускателна система-изпускателен колектор, гърнета,катализатор, гумени държачи; проверка на спирачна система; проверка на нивото на спирачната течност / температура на кипене/; проверка нивото на хидравличната течност; проверка нивото на охладителната течност /температура на замръзване/, проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания; проверка състоянието на гумите; проверка на амортисьорите; проверка на светлините; проверка на състоянието на акумулатора; проверка на чистачките / стъклоизмивателната система/; проверка на климатик/климатроник; оглед на ходова част. В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние годно за експлоатация в съответствие с нормативните изисквания.Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.При неоходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности, Възложителят възлага същият с писмена заявка по факт или ел. поща . Периодични технически прегледи обхващат диагностика на основни възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движение на автомобилите.Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца. Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител и скоростна кутия и електроинсталацията без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца. Изпълнителят е длъжен да влага само нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите в 30 дневен срок след сключване на договор. Изпълнителят след извършване на първоначалния преглед документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.Изпълнителят се задължава да осигури в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство в рамките на 1 час след подадена писмена заявка по факт или e-mail. Автомобилите трябва да бъдат обслужени в срок до 5 работни дни, освен когато естеството на услугата или други обстоятелства налагат по-дълъг срок. Изпълнителят се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности,като предложения от него гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 6 месеца.Гаранционният срок на вложените резервни части не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/11/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   502797   Решение         05.10.2012 05.10.2012
2   502804   Обявление за обществена поръчка         05.10.2012 05.10.2012
3   523094   Информация за сключен договор         11.02.2013 11.02.2013
4   584913   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2014 11.02.2014