Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Извършване на независим финансов одит по проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура””. Независимият финансов одит на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител и финализиран до 1 месец след крайния срок за изпълнение на проекта, като докладът за независим финансов одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Одиторският доклад следва да бъде изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба, Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти, Регламентите на ЕС и ПМС № 62/ 2007 година. Всички технически доклади и финансови отчети, както и друга информация, изисквана от Управляващия орган за извършване на текуща оценка на изпълнението на проекта, ще бъдат подготвени от проектния екип и представени навреме съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна помощ. Ще бъде прилагана специална система за администриране на проекта, в рамките на която ще се поддържат два архива – за оперативно изпълнение, в който в хронологичен ред, подредени по месеци, ще бъдат съхранявани всички документи, свързани с техническото изпълнение на проекта, и за финансово изпълнение, в който по бюджетни пера ще бъдат подредени всички разходооправдателни документи и други свързани с финансовото управление доказателствени документи (договори, банкови извлечения, платежни нареждания и др.). За удостоверяване целесъобразността на направените разходи и тяхното съответствие с Договора за безвъзмездна помощ и с приложимото българско законодателство ще бъде извършен независим финансов одит, като докладът ще бъде приложен към финалния финансов отчет.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   501915   Решение         01.10.2012 01.10.2012
2   501917   Обявление за обществена поръчка         01.10.2012 01.10.2012
3   533891   Информация за сключен договор         01.04.2013 01.04.2013