Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0017
Адрес на профила на купувача: http://balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Процедура: Открита процедура
Описание: „Предоставяне на услуга по организиране на културно събитие за нуждите на Община Балчик” по проект: „БАЛЧИК – СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА” Поръчката се финансира по проект „Балчик – сцена на изкуствата“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/006 по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/10/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   497550   Решение         30.08.2012 30.08.2012
2   497553   Обявление за обществена поръчка         30.08.2012 30.08.2012
3   549463   Решение         09.07.2013 09.07.2013