Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2012-0007
Адрес на профила на купувача: http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща отпечатване и доставка на удостоверителни знаци /фишове/ и ролки за издаване на квитанции за направен залог за нуждите на новата информационна и комуникационна система за приемане в реално време на залози за хазартните игри, организирани от ДП „БСТ“ съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации от Документацията за участие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/10/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   496383   Решение         21.08.2012 21.08.2012
2   496385   Обявление за поръчка (ЕС)     21.08.2012 21.08.2012
3   506002   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     26.10.2012 26.10.2012
4   672197   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.06.2015 17.06.2015