Информация за преписката

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 01210-2012-0005
Адрес на профила на купувача: http://toto.bg/index.php?lang=1&pid=62
Процедура: Открита процедура
Описание: пренос на данни по оптични мрежи на територията на страната между дефиниани от Възложителя точки на достъп, по обособени позиции: 1. оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се вгр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - три мобилни оператора и Българска национална телевизия и между: помещение Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ - три мобилни оператора и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 20. 2. оптичен пренос на данни и телевизионен сигнал между точки на достъп: помещение Основен компютърен център и Телевизионно студио, находящи се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 - помещение „Резервен компютърен център, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №5а“ и един телевизионен оператор /различен от БНТ/ и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 20. 3. оптичен пренос на данни между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Държавна комисия по хазарта, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи“и от всяка една точка на достъп на Възложителя до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е до 10.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   492190   Решение         23.07.2012 23.07.2012
2   492193   Обявление за обществена поръчка         23.07.2012 23.07.2012
3   502158   Информация за сключен договор         02.10.2012 02.10.2012
4   775080   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017
5   775081   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017
6   775084   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2017 06.03.2017