Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2012-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Одит на първи и втори етап на проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж” Обособена позиция 2: „Текущ одит за първи и втори етап на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж”. При изпълнението на настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да спазва изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., достъпни на интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/245. В случай на настъпили промени в Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. и при констатиране на противоречие с настоящите Технически спецификации, Изпълнителят следва да изпълнява изискванията на Насоките. Одитът на проекта следва да се извършва в съответствие с изискванията на Международно признатите одитни стандарти - МСАИС 3000 „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити и прегледи на историческа финансова информация”. Изпълнението на дейността следва да бъде съобразено с Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по ОПОС. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2012 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   484162   Решение         23.05.2012 23.05.2012
2   484164   Обявление за обществена поръчка         23.05.2012 23.05.2012
3   524834   Информация за сключен договор         21.02.2013 21.02.2013