Информация за преписката

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/
Номер: 00044-2012-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/index.php
Процедура: Ограничена процедура
Описание: Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на автомагистрала "Струма", Лот 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км359+000. 1. Проект. услуги включват: - Преглед и корекция на всички несъответствия и непълноти по идейния пр-т на фаза технически пр-т; - Изработ. на техн. проекти за следните три подобекта, по следния ред: а. Подобект от 327+500 до 344+000; б. Подобект от 322+000 до 327+500; в. Подобект от 344+000 до 359+000. Основните проект. дейности: а. Извършване на доп. инж-геолож проучвания, съгласно „Норми за инженерно- геоложки и хидроложки проучвания” -1993г.; б. Изработване на тех. проект, включващ част пътна за директно трасе, пътни възли и част големи съоръжения и отговарящ на изискванията по Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.( Наредба №4); в. Извършване на подробни инж-геолож. проучвания за тунелно съор-е с приблизителна дължина L=150м и изработване на техн. проект за него (в случай, че такъв е предвиден в идейния проект); г. Изработ. на проекти за озеленяване и ландшафтно оформяне на АМ, както и при необходимост проекти за рекултив. на изоставени трасета; д. Изработване на проекти за укрепителни мероприятия, в случай, че в проектната разработка се докаже необходимост от тях; е. Изработ. на проекти за реконструкция на засегнатите от проекта инж. мрежи и съгласув. им със съответните експлоатационни др-ва; ж. Изработ. на проекти за изпълнение на високи насипи и дълбоки изкопи(ако има такива) , оформяне на земното легло и постигане на проектната носимоспособност; з. Изработ. на проекти за съор-я под АМ за прекарване на довеждаща инфр-ра (ВиК, електрозахранване и др.) до площадките на обсл. зони и площадката за разполагане на трафик център; и. Проектите за изграждане на площадките за отдих, организиране на обслужващи зони и разполагане на трафик центъра, ще бъдат неразделна част от технически проект, като обхватът му ще бъде определен със Заданието за проектиране на обекта; й. Съгл-е и получаването на вс. документи, свързани с одобряването на инв. проекти; к. Изработ. на проект за Безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за мин. изис-я за здрав. и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; л. По време на стр-вото, при необходимост, изработ. на проекти за временни пътни връзки при изпълнение на големите съор-я. 2. Целият обект се изгражда на три подобекта, посочени по-горе, поради констатираните археологически обекти при предварителните проучвания от 2007г. В участъка от км 327+500 до км 344+000, няма регистрирани археологически структури, за което той е предвиден пръв за изграждане. Стр. услуги включват още: - Съставяне на строителни книжа; изготвяне на екзекутивната документация на Строежа за всяка СМР, съставляваща част от Строежа, която се отклонява от изготвените проекти; - Орган. на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, в съответствие с изискването на бъл. законодателство; - Отстраняване на дефекти и недостатъци, установени при предаването на обектите /строежа и въвеждането им в експлоатация; - Мероприятия, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея, описани в Решение по ОВОС № 1-1/15.01.2008 г.; - Доставка и влагане в строит. на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти; - Осиг. на терени за нуждите на строителството–за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията на строежа; - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; - Изпълнение на мерките за информация и публичност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/05/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   471128   Решение         24.02.2012 24.02.2012
2   471234   Обявление за поръчка (ЕС)     24.02.2012 24.02.2012
3   475583   Решение         19.03.2012 19.03.2012
4   527134   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.03.2013 01.03.2013
5   711265   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.02.2016 02.02.2016