Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново
Номер: 00052-2011-0012
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца по 65 обособени позиции”. Доставките на хранителни продукти се извършват по количествената спецификация на необходимите хранителни продукти за осъществяване дейността на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца. Участниците могат да подават оферти както за доставка на всички хранителни продукти, така и само по отделни обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/10/2011 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   449869   Решение         08.09.2011 г.  08.09.2011 г. 
2   449870   Обявление за поръчка (ЕС)     08.09.2011 г.  08.09.2011 г. 
3   461472   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     23.12.2011 г.  23.12.2011 г. 
4   580005   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.01.2014 г.  15.01.2014 г. 
5   580007   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.01.2014 г.  15.01.2014 г. 
6   580012   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.01.2014 г.  15.01.2014 г.