Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2010-0038
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва: 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) за временен паркинг до ДКЦ 2 кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас, съгласно Техническо задание за проектиране, одобрено с Протокол № 6 от 10.03.2010 г. от Експертен съвет по устройство на територията, неразделна част от настоящата документация за участие. 2. Строителни и монтажни работи (СМР) по: - събаряне на съществуващите стари постройки попадащи на територията определена за временен паркинг, и представляваща част от имота на бившата трета поликлиника, заключен между: на юг - ул. "Гурко", на изток - оградата на белодробната болница и оградата на съществуващата поликлиника (сега ДКЦ 2), на север - северния бордюр на обслужващ път южно от територията на онкологичното отделение, на запад - бордюрната линия отделяща кожния диспансер и тенискорта. - Изграждане на алейна мрежа и паркоместа съобразно одобрения проект; - Изграждане на преместваем модул за Кабина за портиер - 2 бр., "ЕЛ" и "ВиК" оборудвана както и санитарен възел WC; - Ограда по вътрешната страна на паркинга от декоративни елементи (колчета), зелена декоративна растителност (жив плет) или бетонови цветарници (съобразно одобрения проект); - Възстановяване на оградата от към ул. "Гурко"; Изграждане на районно осветление на паркинга; Изграждане на система за Видеонаблюдение на паркинга; - Ел. захранване на подвижен портал - ел. бариери с полуавтоматичен режим на действиет.е. ръчно задвижване от портиерна, като в същото време се предвидивъзможност за подмяната на бариерите с автоматизирана система за управление без да се налагат допълнителни изкопни работи в бъдеще време за подмяна на кабелната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2010 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   403828   Решение         06.07.2010 06.07.2010
2   403830   Обявление за малка обществена поръчка         06.07.2010 06.07.2010
3   409717   Информация за сключен договор за малка обществена поръчка         09.09.2010 09.09.2010