Заявление за създаване на упълномощен потребител

в Регистъра на обществените поръчки

Инструкции за попълване и изпращане
1.Попълнете ВСИЧКИ полета във формата по-долу.
Проверете съдържанието на формата. Уверете се, че попълнената информация е правилна и полето "Сертификат на упълномощеното лице" съдържа Subject-а на Вашия сертификат. Ако вместо това там е изписано "Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!", значи е възникнал проблем с разпознаването на Вашия сертификат и заявлението Ви няма да бъде прието. Ако сертификатът Ви е невалиден, преди да се обадите в АОП за помощ, проверете:
- дали адресът, на който попълвате заявлението, започва с https:// (важната подробност тук е буквата s преди знака :// );
- дали четецът на електронния Ви подпис е включен към работната станция;
- дали сте въвели правилно PIN кода си, когато браузърът Ви го е поискал.
2.Ако формата е попълнена правилно, натиснете един от бутоните "Запази заявлението" или "Изпрати заявлението".
3.При избор на бутонa "Запази заявлението" ще се отвори диалогов прозорец, който Ви предлага да отворите или запишете генерирания текстов файл apa_request.txt. Запишете го на удобно за Вас място на работната Ви станция. ВНИМАНИЕ: Не правете никакви промени в съдържанието на файла! Изпратете файла по e-mail на адрес e-rop@aop.bg.
3a.При избор на бутона "Изпрати заявлението", системата ще изпрати автоматично e-mail с попълненото завление вместо вас. ВНИМАНИЕ: Упълномощеният потребител ще бъде регистриран в Агенцията по обществени поръчки едва след изпълнение и на т.4 от настоящата Инструкция! Не е необходимо да изпълнявяте т.4, ако упълномощеното лице е ръководителят на организационната единица.
4.Надлежно изведено хартиено копие с подпис на ръководителя на организационната единица и печат изпратете на адреса на АОП: София 1000, ул. "Леге" 4, Агенция по обществени поръчки, дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки", и ако желаете по-бързо създаване на упълномощения потребител - по факс: 940 70 78.
Това хартиено копие може да не бъде изпращано до АОП, ако запазеният преди това файл-заявление се подпише с електронния подпис на ръководителя на организационната единица (с използване на средствата, предоставени от доставчика на удостоверителни услуги или от операционната система) и се изпрати чрез модул "Виртуално деловодство" на адрес https://e-doc.aop.bg/VDM.jsp.
5. От АОП, дирекция РМОП, ще се свържат с Вас за по-нататъшни инструкции.
Забележка:Заявление за упълномощен потребител трябва да се попълва и изпраща при всяко подновяване на цифровия подпис.


От името на упълномощавам следното лице:
  наименование на възложителя (юридическото лице)  
    - да попълва информацията от одобрените и подписани от мен решения и други документи във връзка с обществени поръчки в утвърдените образци;
    - да ги подписва с електронен подпис и да ги изпраща до АОП само и единствено за целите на Регистъра на обществените поръчки.


За целта прилагам следната необходима информация:

Партида на възложителя:
БУЛСТАТ/ЕИК:
Адрес:Трите имена на упълномощеното лице:
Телефони (мобилен и стационарен) за връзка с упълномощеното лице:
E-mail за връзка с упълномощеното лице:

 

 

Сертификат на упълномощеното лице: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!

Дата на валидност на сертификата: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!

Издател: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!

 
При промяна на обстоятелствата, свързани с горепосочената информация, своевременно ще уведомя АОП.
 
Трите имена и длъжност:
  /Възложител/